Zásady ochrany osobných údajov poďla GDPR

Firma Sunpool, ktorej prevádzkovateľom je Vladimír Juran SUNPOOL, živnostník so sídlom na Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2546/22, 917 01 Trnava, IČO: 46520422, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a sú s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Všeobecné ustanovenia

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

  • emailová adresa,
  • meno a priezvisko,
  • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
  • IP adresa,
  • údaje zo súborov cookies; Pokiaľ odoberáte naše informačné správy, zhromažďujem: Meno, kontaktné údaje a e-mailovú adresu.

 

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané? 

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne. Údaje poskytujeme našim dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania, napríklad poskytovateľom IT služieb alebo poskytovateľom poštových služieb. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.


Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi.


Zabezpečenie osobných údajov:

a) Vaše osobné údaje sa prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme svoju webovú stránku pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom.

b) U našich dodávateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.


Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody alebo vám nebude možné odoslať správu prostredníctvom kontaktného formuláru.


Práva subjektov údajov:

a) Môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) Môžete požiadať o vysvetlenie a požadovať, aby sme odstránili nežiaduci stav, najmä môžete požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu vašich osobných údajov.

c) Pre uplatnenie svojich práv nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@sunpool.sk.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Webová stránka

Súbory cookies

Naša stránka www.sunpool.sk používa cookies. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť na: http://www.allaboutcookies.org/


Odkazy

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nemáme kontrolu nad týmito stránkami a nenesieme za ne zodpovednosť.


Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 917 855 832, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@sunpool.sk